Part of the solution - concrete hulp bij het bereiken van platform ambities

0
0
0
Vanaf januari 2009 heeft Chris van Zadel het ondernemerschap omarmt en heeft de overstap gemaakt van het vervullen van verschillende rollen op het gebied van software engineering en innovatie in loondienst, naar het vervullen van deze rollen als ondernemer. De onderneming stelt zich tot doel tot het bieden van concrete plaftform/software/IT oplossingen die direct bijdragen aan de strategische doelen die onze klanten zich hebben gesteld. Door de ruime ervaring zowel op technisch, als op het gebied van implementatie, wordt voorkomen duur leergeld te betalen.
Inhuur van mij, Chris van Zadel, is mogelijk op projectbasis al dan niet als lid van een scrumteam of door middel van een strategische samenwerking. Ik ben in staat u bij te staan door het uitvoeren van verschillende (interim-) rollen zoals : solution architect, enterprise architect, product owner, software architect om er enkelen te noemen.

Om de meerwaarde van de rollen die ik kan vervullen duidelijk te maken, heb ik deze gekoppeld aan de fasen : DROMEN, DENKEN en DOEN. Uiteraard is dit geen uitputtende lijst, maar zijn dit voorbeelden die direct te koppelen zijn aan mijn praktijkervaring bij klanten.
Samenvattend kan ik zeggen, dat ik aantoonbare kwaliteit lever in het ontwerp en de uitvoering van IT maatwerkproducten en platformen, maar bovenal de kwaliteit van besluiten op het gebied van techniek, maar zeker ook van de business verhoog!

Nieuwsgierig? Neem gerust contact op!

DROMEN

De ambities zijn hoog : marktkansen, procesverbeteringen, verslaan van concurrentie. Hoe gaan we deze visie concreet realiseren? Gaat 'de techniek' ons belemmeren? Wat doet de concurrentie? Introduceren we geen complexiteit voor de organisatie?

Disciplines

Wat zijn de grenzen van het product en/of het platform? Software applicaties en platformen staan niet meer op zich! Ze maken onderdeel uit van een netwerk van 'apps' en 'services' die al dan niet door samen te werken een bepaald (maatschappelijk) nut vertegenwoordigen. Door software als een product te beschouwen, wordt de 'verwachtingskloof' met gebruikers van de software gedicht. Dit vergt een mindset die past bij productontwikkeling voor alle betrokkenen in alle fases van de 'product lifecycle'.

Het selecteren van een technologie partner zonder inhoudelijke technische kennis zet je als inkopende partij op achterstand. Chris kan een rol vervullen bij het beoordelen van de leveringscapaciteit van partners. Waarbij zowel de competenties als de kwaliteit van de inhoudelijke oplossingen kunnen worden beoordeeld.

Door in deze fase actief aan scenario planning te doen, is het mogelijk een risico profiel op te stellen voor de verschillende business scenario's. Doordat ik vanuit mijn technische expertise en ervaring (als ondernemer) kan putten, kan ik de onzekerheid bij het plannen verlagen.

Rollen

Organisatorische veranderingen gedreven door IT hebben een wisselend resultaat voor de organisatie. Vrijwel in alle gevallen leidt dit tot een toename van complexiteit voor de belanghebbenden. Werken onder architectuur voorkomt dat er misverstanden ontstaan over het doel en houdt alle betrokkenen 'binnen boord'. Op deze manier zorgt de IT investering tot een blijvende bijdrage aan de organisatie en weten alle belanghebbenden, waar de grenzen van de oplossing liggen. Zo ontstaat er een eenduidig beeld bij bijvoorbeeld de programmeur, business owner en eindgebruiker.
Onduidelijkheden hierover leiden tot oplossingen die complexer zijn dan strikt noodzakelijk : dit staat succes veelal in de weg. Door de inzet van een enterprise architect wordt dit ondervangen. Als de architectuur strategisch wordt ingezet, dan is het mogelijk de resultaten een directe relatie te laten hebben voor de strategie/missie van de organisatie. Er wordt op dat moment gesproken van 'enterprise architectuur'.
Het unieke aspect van Part of the Solution is dat het in staat is resultaat te boeken op beide terreinen : op het gebied van enterprise archtectuur en/of op het gebied van software architectuur.

Door jarenlange ervaring met het bedienen van klanten op het gebied van e-commerce, heb ik veel domeinkennis opgedaan op het gebied van online verkoop, logistiek en alle bijbehorende systeeminteractie. Als consultant kan ik door middel van concreet (anekdotisch) bewijs, implementatie kansen benutten en problemen voorkomen.

Als CTO ben ik in staat van meerwaarde te zijn, door een volwaardige partner te zijn in boardroom discussies en zo de kwaliteit van de besluiten te verhogen.

Ik ben in staat om belanghebbenden en het belang van belanghebbenden te onderkennen en een volwaardige en herkenbare plaats te geven in het ontwerp. Door hierover actief te communiceren en pro-actief de interactie te zoeken, draagt dit bij aan de betrokkenheid van de stakeholder, maar ook aan de kwaliteit van de platform-/systeemeisen!

Gereedschap

IAF is een enterprise architectuur raamwerk om processen die plaatsvinden over de gehele organisatie gesplitst op het domein van BUSINESS, INFORMATIE en INFORMATIE SYSTEMEN in kaart te brengen. Hierdoor is het mogelijk om overzicht te behouden in complexe omgevingen en op deze manier een goed (her)ontwerp te kunnen uitvoeren.

De goede besluiten nemen, coaching, inschatten van risico's etc. Dit zijn onderdelen die alleen goed en onderbouwd geleerd kunnen worden met een heel hoop praktijkervaring. De fouten die anderen hebben gemaakt en vooral de omstandigheden die dit hebben veroorzaakt, kan ik bij nieuwe klanten voorkomen.

DENKEN

Het dromen is voorbij : het is tijd om slim te ontwerpen. Welke mogelijkheden geeft de techniek? Welke onmogelijkheden worden voorkomen? Welke zaken moeten vast worden besloten en welke zaken kunnen vanuit het (scrum)proces worden bedacht?

Disciplines

Als software ontwikkeling niet meer alleen betrekking heeft op een losstaande toepassing, maar dat er interactie en daarmee onderlinge afhankelijkheid ontstaat, zal er een platform nodig zijn die dat faciliteert. Het ontwikkelen van zo'n platform is een specialisme op zich ! Dit heeft in een niet geringe mate te maken met het feit dat het belang van het beschikbaar zijn van het platform vele male hoger is dan van een losse applicatie. Dit stelt hoge eisen aan de mindset en kennis op het gebied van 'schaalbare infrastructuur' van alle betrokkenen.

Rollen

In complexe omgevingen zullen verschillende systemen geintegreerd moeten worden. Door vooraf een strategie te ontwikkelen op welke manier de ontwikkeling van eigen platform services of de integratie van 'services/APIs' van derden tot stand gaat komen, worden hoge kosten en evolutionair proberen in latere fases voorkomen. Deze ontwerpprincipes en ontwerpeisen op technisch vlak worden vastgelegd in de solution architectuur.

Onderdeel van het ontwerp is hoe er op een goede manier met data, informatie en kennis moet worden omgegaan. Op de terreinen : Conceptueel, Logisch en Fysiek. Dit wil zeggen : Wat de data betekent, Hoe de data wordt gebruikt en geformaliseerd en waarmee/met welke database technologie deze het best kan worden opgeslagen. Dit is een specifiek specialisme en is door de zogenaamde 'big data' en 'NoSQL' revolutie een stuk dynamischer geworden.

Om de beheerkosten te minimaliseren en te profiteren van lage startup kosten, kan het verstandig zijn gebruik te maken van een vaste, al dan niet gedeelde, infrastructuur : de zogenaamde cloud. Microsoft biedt deze diensten aan op haar eigen infrastructuur onder de naam 'azure'. Specifieke kennis is nodig om deze diensten op een goede manier in te kunnen zetten. De zowel functionele/commerciele als technische kennis is aanwezig om hier optimaal gebruik van te kunnen maken.

Gereedschap

Om van conceptuele data logische en fysieke modellen te maken, zal een database ontwerp nodig zijn.

Om te voorkomen dat de ontwikkeling van complexe systemen een complexe aangelegenheid wordt (lees: duur en niet te onderhouden), worden deze systemen zo ontworpen dat ze worden gesplitst in kleinere onderdelen. Deze splitsing vindt plaats door het toepassen van ontwerppatronen. Deze discipline zorgt ervoor dat er een bewezen manier van oplossen wordt gehanteerd voor al eerder in het veld opgeloste problemen.

DOEN

Het is iedereen duidelijk wat de toekomst brengt : nu dit nog op een goede manier uitvoeren en het succes kan worden geoogst.

Disciplines

Uitgangspunt van Agile software development is dat de requirements gaandeweg pas zijn defintieve vorm zal aannemen. Gevolg hiervan is dat het beheersen van middelen en de controle op deze middelen niet meer klassiek van tevoren wordt bepaald, maar dat de lerende organisatie dat gedurende het proces 'managed'. Hierdoor zal, uiteindelijk, het optimale resultaat worden geboekt binnen de beschikbare middelen. De Scrum methodiek is een samenwerkingsvorm waarbij vertrouwen, leren en het nemen van verantwoordelijkheid centraal staat bij de indiduele professionals. Een 'team van gelijken' werkt elke dag opnieuw samen door actief informatie en kennis te delen, gefaciliteerd door de Scrum master.

Rollen

Een software architect zet de ontwerpkaders uit en zorgt ervoor dat software engineers hun besluiten toetsen aan deze kaders. Dit waarborgt uniformiteit, voorkomt discussies en verhoogt snelheid van werken.(velocity) Samengevat : een bijdrage aan de kwaliteit EN aan de effectiviteit en efficiency van werken.

Een ruime ervaring als software engineer zorgt ervoor dat er effectief, efficient de juiste besluiten worden genomen en er snel resultaten geboekt kunnen worden. Ook recente kennis van populaire frameworks is hierbij aanwezig. (zie kop gereedschap)

Als natuurlijke (inspiratie)bron tussen en voor de organisatie en de SCRUM teams kan ik de voortgang en keuzes bewaken/foceren. Aangezien ik inhoudelijk kan schakelen met de teamleden op hun specialisme, en met de business stakeholders vanuit andere rollen, zijn alle keuzes goed onderbouwd.

Gereedschap

Het open source MVC multiplatform van Microsoft dat runtime kan draaien op linux distros, Microsoft Windows (server). Praktijktoepassingen : microservices, domotica services.

Het native .net MVC platform van Microsoft. Praktijktoepassingen : zowel gebruik van razor als webforms.

Een Javascript library om de beperkingen van HTML/CSS/Javascript te ondervangen en vooral interactieve (web) apps mee te kunnen bouwen.

De relationele database engine van Microsoft is een vast onderdeel van de Microsoft architectuur. De ontwikkeling ervan heeft geevolueerd in een cloud-first SQL en NoSQL oplossing die, mits juist ingezet, schaalbare dataoplossingen biedt.

MEERWAARDE VAN ARCHITECTUUR

Chris is gevraagd om uit te leggen wat de meerwaarde van architectuur is om resultaten te boeken op het gebied van cross channel marketing. Dit laat zien waar de inzetbaarheid van een multi-specialist toe kan leiden.

SAMENWERKINGEN

Als de ambities groot zijn, dan kan het werk niet altijd alleen worden uitgevoerd. Om samen te werken met andere specialisten ben ik aangesloten bij de coöperatie call for action. Om samen te kunnen werken met andere ondernemers, om bijvoorbeeld branche specifieke oplossingen te bieden, ben ik samen met een business partner de onderneming blue ocean fishing gestart.

CALL FOR ACTION

Sinds November 2012 is Chris van Zadel associate van de coöperatie 'call for action'. Call for Action is een full service bureau. Het adviseert en realiseert op het gebied van online business.De organisatie is gemodelleerd naar samenwerking tussen experts. Call for Action is een coöperatie, waar 30 specialisten mede-eigenaar van zijn. Allen senior professionals, die hun specifieke kennis en ervaring graag inbedden in de full-service-propositie van Call for Action.


BLUE OCEAN FISHING

Platform for business solutions

In september 2017 besloten Rob van den Berg en ik een bedrijf te starten dat zich toelegt op het op een nieuwe manier ontwikkelen en leveren van maatwerk oplossingen. Dit bedrijf heet Blue Ocean Fishing of in zijn geheel: Blue Ocean Fishing, platform for business solutions.

Deze klanten gingen u voor

Wie is Chris?

Doordat ik mijn hele leven al gefascineerd ben door IT, is een carriere in Software Development niet zo vreemd. Realiserend dat de grootste uitdaging in het efffectief ontwikkelen van technologische toepassingen vaak niet in techniek zit, maar in de toepassing ervan door alle betrokkenen, is een carriere in IT architectuur een logisch gevolg. Op het moment dat je door hebt dat je met overtuiging oplossingen kunt presenteren en weet hoe zakelijke dienstverlening werkt, ben je ineens ondernemer. Als er een interesse in menselijk- en systeemgedrag ontluikt ....................

Chris van Zadel

Owner of part of the solution